IACAM ACADEMY CORE GROUP

Savita Malhotra

Course Director

Devashish Konar

President, IACAM

Shekhar Seshadri

Vice President, IACAM

Rachna Bhargava

Secretary General, IACAM

Nitin Gupta

Course Coordinator

Pratap Sharan

Examination Incharge

Henal Shah

Course Consultant

Darpan Kaur

IT Coordinator

Nidhi Chauhan

Asst. Course Coordinator

Nidhi Malhotra

Asst. Course Coordinator

Shivangi Mehta

Asst. Course Coordinator

Anurag Verma

Asst. Course Coordinator

Teaching Faculty

Vivek Agarwal
N Prasanna Kumar
Debasish Basu

Nidhi Chauhan

Smita Deshpande
Anju Dhawan
Nishant Goyal
Uma Hirisave
Harshini M
Savita Malhotra
Suresh Bada Math
Satya Raj
Jay Ranjan Ram
Shekhar Seshadri
Henal Shah
Pratap Sharan
Prabhat Sitholey
Chhitij Srivastava